กสร. ขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมสร้างกลไกขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยต้านภัย COVID-19 ในสถานประกอบกิจการ ด้วยหลักปฏิบัติ D : M : S : C

Post on 28 ธันวาคม 2563
by Nan
ฮิต: 69