กองความปลอดภัยแรงงานเตรียมเปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2564

Post on 07 มกราคม 2564
by Nan
ฮิต: 429

สถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ดำเนินการดังนี้

 

1. สมัครเข้ารับการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ระดับประเทศ

- จะต้องกรอกข้อมูลการสมัคร และบันทึกข้อมูลเอกสารการประเมินส่วนที่ ๑ – ๔
พร้อมแนบเอกสารผลงาน ส่วนที่ ๒ – ๔ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น


เข้าใช้งานได้
วันที่ 11 มกราคม 2564

2. สมัครเข้ารับการคัดเลือก จป. ดีเด่น / คปอ. ดีเด่น / หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยดีเด่น

- ยื่นแบบเสนอชื่อและเอกสารผลงานที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตที่รับผิดชอบพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

 

 

ส่งแบบใบสมัคร และ Flash Drive หรือ แผ่นซีดี/ดีวีดี บันทึกข้อมูลเอกสารประกอบการประเมินส่วนที่ ๑ - ๔ ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

หนังสือเชิญสถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรม
ระดับจังหวัด
คู่มือการประกวดสปก.ต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
ใบสมัครสปก.ต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
ระดับประเทศ
คู่มือการประกวดสปก.ต้นแบบดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564
ใบสมัครสปก.ต้นแบบดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564
แบบเสนอชื่อตรวจประเมิน คปอ. ดีเด่น ระดับประเทศ 2564
แบบเสนอชื่อตรวจประเมิน หน่วยงานความปลอดภัยดีเด่น ระดับประเทศ 2564
แบบเสนอชื่อตรวจประเมิน จป.วิชาชีพ ดีเด่น ระดับประเทศ 2564
แบบเสนอชื่อตรวจประเมิน จป.เทคนิคขั้นสูง ดีเด่น ระดับประเทศ 2564
แบบเสนอชื่อตรวจประเมิน จป.เทคนิค ดีเด่น ระดับประเทศ 2564
แบบเสนอชื่อตรวจประเมิน จป.หัวหน้างาน ดีเด่น ระดับประเทศ 2564
แบบเสนอชื่อตรวจประเมิน จป.บริหาร ดีเด่น ระดับประเทศ 2564

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน
โทร. 0 2448 9128-39 ต่อ 714-723