กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564

Post on 15 มกราคม 2564
by Nan
ฮิต: 1107

 

 

โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน "กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔" มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาทั่วประเทศพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

 

คำชี้แจงและขั้นตอนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564
แบบใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564
แบบเสนอชื่อสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564
หนังสือถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา
คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน
โทร. 0 2448 9128-39 ต่อ 714-723