ประวัติ

Post on 03 ธันวาคม 2558
by Super User
ฮิต: 2119

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน

          เมื่อ พ.ศ.2535 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่5) พ.ศ.2535 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2535 ให้ยุบกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขึ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2536 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2536 ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และได้โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไปอยู่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปัจจุบันมี พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 โดยมีผบบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ให้แยกกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นกระทรวงแรงงาน กับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงโอนมาสังกัดกระทรวงแรงงานตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ข้างต้น

        ปัจจุบัน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่ ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 1 ถนนน่าน - พะเยา  โทรศัพท์ 0-5471-6422, 0-5471-6423 โทรสาร. 0-5471-6423   โทรมหาดไทย 21152

 

วิสัยทัศน์

              "เป็นหน่วยงานหลัก ในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน

           และสร้างสันติสุขในวงการแรงงาน"

พันธกิจ

           1. กำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน

           2. กำกับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

           3. ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงานแรงงานสัมพันธ์
             สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย

 

ติดต่อสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน

ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น1 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร.0-5471-6422, 0-5471-6423

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Facebook Fanpage : www.facebook.com/nanlabour