บริการ

Post on 27 เมษายน 2563
by Nan
ฮิต: 642
  • รับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของลูกจ้าง เกี่ยวกับสิทธิที่เป็นตัวเงิน
  • รับร้องเรียน ให้คำปรึกษาปัญหาและข้อกฏหมายด้านแรงงาน
  • รับแจ้งการดำเนินการตามกฏหมาย เช่น แจ้งการใช้แรงงานเด็ก การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ
  • ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทแรงงาน แก้ไขความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
  • รับแจ้งการประสบอันตรายจากการทำงาน
  • ให้บริการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
  • ให้บริการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
  • ให้บริการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน

 

E-SERVICE บริการทางออนไลน์

- ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต คลิก

- ร้องทุกข์เกี่ยวกับสิทธิที่เป็นตัวเงิน (คร.7) คลิก

- แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราว ตามมาตรา 75 พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 คลิก

- ยื่นแบบสภาพการจ้างการทำงานประจำปี (คร.11) (ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี) คลิก