กสร. เผยผลเลือกคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

Post on 28 พฤษภาคม 2562
by Nan
ฮิต: 156

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการเลือกผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน    เป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ทำหน้าที่เสนอความเห็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรการในการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน

 

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 กสร. ได้จัดให้มีเลือกกันเองของผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อเป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ฝ่ายละ 3 คน โดยมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 80 และ 83 ตามลำดับ สำหรับผลการลงคะแนนมีรายละเอียดดังนี้

 

ผู้แทนผู้จ้างงาน

ลำดับที่ 1 นางสาวสรัศมิ์ตรี พรมเสาร์

ลำดับที่ 2 นายอานนท์  จิตรมีศิลป์

ลำดับที่ 3 นางวัลลภา  ธัญญพันธ์

 

ผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน

ลำดับที่ 1 นายสมคิด  ด้วงเงิน

ลำดับที่ 2 นางณีรมล  สุทธิพรรณพงศ์

ลำดับที่ 3 นางสาวยุพิน  เถิงจางวงศ์

 

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน มาตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรการในการป้องกันการประสบอันตรายเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน รวมถึงการออกกฎกระทรวง ประกาศเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  กำหนดอัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน ส่งเสริมผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง